Een actuele RI&E een harde eis van de verzuimverzekering

In toenemende mate wordt gevraagd van bedrijven dat zij beschikken over een RI&E. Omdat geconstateerd is dat een deel van de bedrijven nog geen RI&E heeft, voert het ministerie van SZW een actief campagneplan uit om strenger hierop te gaan controleren. Er wordt een groot belang gehecht aan het hebben van een actuele RI&E. Het is een mooi instrument om op een systematische wijze te werken aan verdere verbetering van de arbeidsomstandigheden binnen de bedrijven.

Over de eisen die aan een risico-inventarisatie & -evaluatie worden gesteld, bestaan echter veel misverstanden. Het gevolg hiervan is helaas dat zeer veel RI&E-rapporten onder de maat zijn. Een gemiste kans, want dit document is juist bedoeld om planmatig de werkomstandigheden te verbeteren, het werkplezier te verhogen en het aantal ongevallen en het ziekteverzuim terug te dringen. Bovendien blijkt dat door betere arbeidsomstandigheden veelal ook de productiviteit stijgt.

Polisvoorwaarden van uw verzekering
In geval van (ernstige) schade start de verzekeringsmaatschappij een onderzoek om na te gaan of de dekking binnen de polisvoorwaarden valt. Vaak staat in de polisvoorwaarden dat er niet wordt uitgekeerd indien de wet wordt overtreden. Onder de wetgevingseisen van de verzekering valt onder andere de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). De Arbowet verplicht iedere werkgever om de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken. Dit kan de werkgever aantonen bij de verzekeraar door het periodiek uitvoeren van de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E). Het ontbreken van een RI&E kan daardoor grote gevolgen hebben voor een mogelijke schade-uitkering van de verzekering.

RI&E volstrekt normaal
De wettelijke basis van de RI&E staat geformuleerd in de Arbowet, artikel 5 lid 1: "Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico's de arbeid voor de werknemers met zich brengt. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen en de risico's voor bijzondere categorieën van werknemers."

Meer informatie
Wil je meer informatie over verzuimpreventie, het uitvoeren van een RI&E, de kosten ervan of wil je sparren over een lopende casus dan is PDC hiervoor beschikbaar en elke werkdag te bereiken. Ons telefoonnummer is 085-4444 330 of mail naar info@pdcveghel.nl.