HR tip | Update aanpassing concernregeling NOW

Op 22 april jl. heeft Minister Koolmees per brief aangegeven de NOW-regeling op enkele punten aan te passen. Koolmees schrijft de brief als reactie op enkele moties en toezeggingen die gedaan zijn in het wetgevingsoverleg van 14 april jl.


Aanpassing NOW bij concerns
Indien een vennootschap onderdeel is van een concern dan dient de (verwachte) omzetdaling van het gehele concern als basis te worden genomen voor alle NOW-aanvragen binnen dit concern. Binnen een concern kan sprake zijn van rechtspersonen die een omzetdaling van 20% of meer verwachten en van rechtspersonen die qua verwachting daaronder zitten of zelfs helemaal geen omzetverlies verwachten.

Wanneer een concern 20% of meer omzetverlies heeft, kunnen alle rechtspersonen binnen dit concern een NOW-aanvraag indienen, ongeacht het daadwerkelijke omzetverlies van de desbetreffende rechtspersoon. Doordat de omzetdaling van het gehele concern als basis dient te worden genomen, kwam het in de praktijk ook voor dat een concern in totaliteit minder dan 20% omzetverlies verwachtte maar dat (enkele) werkmaatschappijen wel te kampen hadden met fors omzetverlies. Deze werkmaatschappijen konden dan geen NOWaanvraag indienen omdat niet aan de in de NOW-regeling gestelde eisen werd voldaan. Dit had tot gevolg dat de werkgelegenheid binnen deze werkmaatschappijen alsnog onder druk kwam te staan. Hetgeen voor Minister Koolmees reden vormde om de NOW-regeling op dit punt te wijzigen.


Regeling en (nieuwe) voorwaarden
De hoofdregel blijft dat concerns die 20% of meer omzetdaling verwachten / hebben een beroep moeten doen op de bestaande concernregeling. Binnen concerns die minder dan 20% omzetdaling verwachten / hebben kunnen individuele werkmaatschappijen alsnog een beroep doen op de NOW-regeling. De gewijzigde regeling geeft derhalve geen keuzemogelijkheid. Er gelden drie aanvullende voorwaarden:

  • Het gehele concern dient te verklaren om over het jaar 2020 geen dividend uit te keren, bonussen te betalen of eigen aandelen terug te kopen;
  • De desbetreffende werkmaatschappij met minimaal 20 werknemers moet een overeenkomst aangaan met de ‘belanghebbende verenigingen van werknemers’ (vakbonden) waarin een akkoord wordt gegeven op het baanbehoud. Indien sprake is van minder dan 20 werknemers moet een akkoord van de werknemersvertegenwoordiging worden gegeven;
  • Binnen het concern dient geen sprake te zijn van een personeels-bv (personeelsvennootschap). Indien dit wel het geval is, moet een beroep worden gedaan op de bestaande concernregeling.

 

Controlemaatregelen
Om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen zijn er een viertal aanvullende controlemaatregelen toegevoegd:

  1. Andere werkmaatschappijen in het concern mogen niet de opdrachten of projecten van de werkmaatschappij die een NOW-aanvraag heeft ingediend gaan uitvoeren om zo de omzet te drukken;
  2. Als werknemers werkzaamheden verrichten bij een andere entiteit moet de omzetdaling worden verlaagd met de theoretische omzet die daaruit voortvloeit;
  3. Het Transferpricing systeem van (de jaarrekening van) 2019 of laatste vastgestelde jaarrekening is leidend voor de meetperiode 2020 en mag niet worden aangepast;
  4. De mutatie voorraden gereed product moet aan de omzet worden toegerekend. Bijvoorbeeld als een productiemaatschappij normaliter iets direct verkoopt aan een verkoopmaatschappij binnen het concern.


Herzieningssituatie WAB
De premiedifferentiatie uit de WAB zorgt voor een herzieningssituatie als er 30% of meer wordt (over)gewerkt. In dat geval zou alsnog de hoge premie van toepassing kunnen zijn. Koolmees geeft aan dat er voor 2020 een uitzondering wordt gemaakt en dat deze maatregel verschuift naar 1 januari 2021.


Werktijdverkorting en salariseisen voor werkvergunningen
Als door een reeds afgegeven vergunning voor werktijdverkorting minder gewerkt wordt en het effect daarvan is dat de salariseisen niet worden gehaald, dan zal de vergunning daarmee niet komen te vervallen. Dit is met name van belang voor werknemers met een zogenaamde  kennismigrantenvergunning waarvoor een minimum salariscriteria gelden. Het niet continue voldoen aan het van toepassing zijnde salariscriterium resulteert normaal in een illegale tewerkstelling en/of

verblijf (bijvoorbeeld voor gezinsleden wiens verblijfsvergunning is gekoppeld aan de vergunning van de kennismigrant) in Nederland, waardoor boetes en verdere sancties kunnen worden opgelegd bij de werkgever(s). Door deze toezegging door Minister Koolmees is het toegestaan om als gevolg van een tijdelijke werktijdverkorting het specifieke salariscriterium niet te halen. Hierdoor zal dit voor deze specifieke groep werknemers (en hun gezinsleden) niet tot illegale tewerkstelling en/of verblijf leiden bij een tijdelijke werktijdverkorting en zullen er geen boetes worden opgelegd.

Advies nodig & vragen?
Aan de hand van de laatste berichtgeving evalueert PDC dagelijks welke voorzorgsmaatregelen er extra genomen moeten worden om de gezondheid van werkend Nederland te waarborgen. Afspraken en spreekuren bij de bedrjfsarts vinden daarom uit veiligheidsoverweging telefonisch plaats of worden verzet naar een later moment.

Wil je advies hoe een maatregel kan worden ingezet ten behoeve van je bedrijf en je personeel? Of vermoed je een besmetting bij een medewerker en heb je hier vragen over? Of zijn er gewoon andere vragen? PDC kan vanuit haar functie als arbodienst en HR-adviseur jouw vragen beantwoorden. Bel ons via 085 – 4444 330 of neemt contact op via info@pdcveghel.nl.