Update Corona | Noodpakket voor banen en economie | 6 maatregelen op een rij

Het kabinet heeft 17 maart naar eigen zeggen ‘uitzonderlijke economische maatregelen’ genomen. Doel is om naast de gezondheid ook banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. In de Kamerbrief is aangegeven dat het noodpakket geldt voor de komende drie maanden. Mocht dat noodzakelijk zijn dan zullen aanpassingen worden gedaan.

1. Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten
De bestaande werktijdverkorting-regeling wordt met onmiddellijke ingang ingetrokken. De regeling wordt vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Ondernemers die omzetverlies verwachten van ten minste 20% kunnen bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Deze periode van drie maanden kan eenmalig met drie maanden worden verlengd. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Voor grote aanvragen is een accountantsverklaring vereist.

Let op! Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is nog niet opengesteld. Voor de regeling werktijdverkorting kunnen bij SZW geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart. Toegezegd is dat de nieuwe regeling zo snel als maar mogelijk is zal worden opengesteld, zodat men aanvragen kan indienen.

Let op 2! In verband met de uitbraak van het coronavirus, vragen wij uw aandacht voor het volgende. Indien u aanspraak wilt maken op de TNOW, zal de aanvraag hiervan zeer waarschijnlijk via het werkgeversportaal van het UWV lopen. Normaliter is eHerkenning nodig om een aanvraag te doen bij het UWV. Wij verwachten daarom dat eHerkenning ook nodig zal zijn voor de aanvraag van de TNOW regeling.

eHerkenning is in het kort te omschrijven als een soort DigiD voor organisaties die ingeschreven staan in het KvK handelsregister. Naast het UWV werken inmiddels ook de Belastingdienst en pensioenfondsen met eHerkenning en zullen er naar verwachting nog vele instanties volgen.

Aanvragen NOW
PDC kan voor u de aanvraag van de NOW verzorgen. Om dit te kunnen doen, hebben wij een ketenmachtiging nodig. Hiermee zijn wij gemachtigd om namens uw bedrijf in te loggen door middel van eHerkenning.

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers
Er komt een tijdelijke, versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure van vier weken, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ook kan een lening van maximaal € 10.157 worden aangevraagd voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te lossen. Hiervoor geldt een lager rentepercentage en wordt het mogelijk de aflossingsverplichting uit te stellen.

Let op! 
Ook deze regeling is nog niet opengesteld maar worden wel in behandeling genomen. De overheid heeft ook toegezegd dat dit zo snel als mogelijk geregeld zal worden, zodat men aanvragen kan indienen bij de gemeente. Zie hiervoor deze link.

3. WW-premiedifferentiatie WAB
Volgens de per 1 januari 2020 ingevoerde regeling WW-premiedifferentiatie moeten werkgevers met terugwerkende kracht hoge WW-premie afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg). Het kabinet zal een aanpassing voorbereiden om deze onbedoelde effecten weg te nemen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zal deze aanpassing, die voor kalenderjaar 2020 zal gelden, zo spoedig mogelijk uitwerken.
Werkgevers hebben, in het kader van de WAB, tot 1 april 2020 de tijd gekregen om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen, om te voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie. Omdat het de komende weken niet voor alle werkgevers praktisch mogelijk zal zijn om aan die voorwaarde te voldoen, wordt deze periode verlengd tot 1 juli. Het coulanceregime, geldig voor werknemers die uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst waren, zal daarom gelden tot en met 30 juni 2020.

4. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes
Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele boetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen, de verklaring van een derde-deskundige hoeft niet meteen te worden meegestuurd. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt en gaat om uitvoeringstechnische redenen in vanaf 1 juni 2020. De tijdelijke verlaging van het belastingrentepercentage in de inkomstenbelasting gaat in vanaf 1 juli 2020.

Het kabinet wil de heffing van de energiebelasting en/of de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf tijdelijk uitstellen. Het kabinet onderzoekt hoe dit kan worden vormgegeven. Daarbij is het met name van belang dat het uitstel van betaling voor de belastingplichtige energieleveranciers daadwerkelijk ook leidt tot meer liquiditeit voor de afnemers van elektriciteit en aardgas, zoals in de sierteelt.

5. Borgstellingsregeling MKB
Onder de tijdelijke maatregel van de BMKB worden financieringen met een verhoogd borgstellingskrediet van 50% naar 75% mogelijk aan in de kern gezonde mkb-bedrijven toegelaten, om opgekomen of te verwachten liquiditeitsproblemen vanwege de coronaproblematiek te verzachten.

6. Noodloket
Er komt een tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Eis is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis. Het betreft een eenmalig forfaitair bedrag van € 4.000 voor de periode van drie maanden en geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoen. Deze tegemoetkoming moet nog verder worden uitgewerkt.

Advies nodig & vragen?
Aan de hand van de laatste berichtgeving evalueert PDC dagelijks welke voorzorgsmaatregelen er extra genomen moeten worden om de gezondheid van werkend Nederland te waarborgen. Afspraken en spreekuren bij de bedrjfsarts vinden daarom uit veiligheidsoverweging telefonisch plaats of worden verzet naar een later moment.

Wil je advies hoe een maatregel kan worden ingezet ten behoeve van je bedrijf en je personeel? Of vermoed je een besmetting bij een medewerker en heb je hier vragen over? Of zijn er gewoon andere vragen? PDC kan vanuit haar functie als arbodienst en HR-adviseur jouw vragen beantwoorden. Bel ons via 085 – 4444 330 of neemt contact op via info@pdcveghel.nl.

Bron: Rijksoverheid 17-03-2020, Kamerbrief over noodpakket banen en economie, Min. SZW 17-03-2020 Beleidsregel ontheffing verbod op werktijdverkorting