Casus Arbodienstverlening | Verzuim door arbeidsconflict

Een werknemer meldt zich ziek in verband met een conflict op het werk. Wat nu? PDC krijgt met enige regelmaat deze vraag voorgelegd. Moet de ziekmelding aangemeld worden bij de arbodienst? Moet het loon worden doorbetaald? Kan, als het conflict niet wordt opgelost, de werknemer worden ontslagen? PDC kreeg naar aanleiding van haar telefonische spreekuur op maandag 2 september de onderstaande casus binnen over een lopend verzuimgeval. PDC schetst de situatie en wil komende week met mogelijke oplossing(en) komen. In de tussentijd zijn we erg benieuwd wat in uw ondernemers of HR-ogen de oplossing zou moeten zijn. Komende maandag 9 september hebben we wederom een telefonisch inloopspreekuur.

Werkgever heeft telefonisch contact opgenomen met PDC inzake een lopend verzuimdossier. De partner van werknemer was tot op heden werkzaam bij werkgever. Werknemer werkt hier ook. Haar partner is recent op een vervelende manier uit de firma met vennootschapconstructie gestapt. Werknemer heeft zich sindsdien ziek gemeld.

Haar partner heeft op begin van de maand getekend en de dag hierna heeft werknemer zich ziek gemeld. Via de app de werknemer laten weten dat het geen fysieke klachten betreft maar dat er arbeidsgerelateerde stress wordt ervaren op het moment. Werkgever wil graag een spreekuur consult om vast te stellen dat ziekte het verzuim verklaart. Werknemer geeft zelf geen informatie en blijft richting werkgever vaag in de antwoorden en bewoordingen. 

De bedrijfsarts ziet haar zo vaak als de Wet Verbetering Poortwachter nodig acht. Ondertussen is er een Probleemanalyse, Plan van aanpak WIA en een Eerstejaarsevaluatie opgesteld.

Wat is in deze casus de juiste aanpak op dit punt van de verzuimmelding en zouden er op eerdere momenten andere stappen gezet kunnen worden?

Meer informatie
Heeft u ook een lopend verzuimgeval waarop het wenselijk is om een frisse blik op te werpen? PDC staat ook komende maandag 9 september van 9:00 - 11:00uur met een telefonisch spreekuur voor u klaar via 085 - 4444 330.